Kansen voor alle kinderen - Armoedebeleid

Armoedebeleid in Vaals
Het armoedebeleid van Vaals wordt zowel regionaal als lokaal opgepakt. Regionaal in nauwe samenwerking met de andere gemeenten in Maastricht Heuvelland en met één regionale Sociale Dienst. Maar ook duidelijk lokaal, waarbij nauw samengewerkt wordt met veel partners uit het netwerk van Gezond leven in Vaals.


Vaals investeert binnen het lokale armoedebeleid in een lange termijnaanpak op de effecten van een lage sociaaleconomische status (SES) op gezondheid en toekomstperspectief, vooral van kinderen die opgroeien in armoede.


Dit doen we via financiële regelingen en voorzieningen, maar ook door maatschappelijke initiatieven op het gebied van armoedebestrijding en gezondheidsbevordering (mee) op te starten, uit te voeren en/of te ondersteunen.

Belangrijke doelstellingen hierbij zijn:
- het bevorderen van participatie
- het bestrijden en terugdringen van armoede bij kinderen
- het versterken van preventie en vroegtijdige signalering van schulden
- het versterken van de publiek- private samenwerking op het gebied van armoede- en schuldenbeleid

Kansen voor alle kinderen

Regionaal armoede onderzoek
In 2016 hebben de gemeenten Maastricht Heuvelland opdracht gegeven voor een regionaal armoede onderzoek. Het doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de inwoners in armoede, de problematiek van deze groep inwoners en de effectiviteit van de regelingen en voorzieningen.


Lees hier het volledige onderzoek 'Meer dan geld alleen' en lees hier de antwoorden op de open vragen.