Kansen voor alle kinderen

Kansen voor alle kinderen > Photovoice project

In Vaals leeft één op de zeven huishoudens onder de armoedegrens; bijna twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland. Armoede heeft veel verschillende gezichten: niet meekunnen op schoolreisje, geen geld voor speelgoed dat kinderen in hun ontwikkeling stimuleert; geen geld voor een winterjas of nieuwe schoenen; geen computer om huiswerk op te maken; betalingsachterstanden.

De gemeente Vaals voert al sinds 2008 een actief armoedebeleid met een brede benadering. Naast financiën wordt ook gekeken naar effecten van armoede op welbevinden, gezondheid, participatie en toekomstperspectief.Kringloop van armoede

We zien duidelijke een samenhang tussen gezondheid, participatie en armoede. Mensen die gezond zijn of zich gezond voelen, nemen meer deel aan de maatschappij. Omgekeerd, om deel te kunnen nemen is een goede gezondheid belangrijk. Armoede heeft vaak een negatief effect op de gezondheid. Ook is leven in armoede vaak een drempel om mee te kunnen of durven doen.

Mensen in armoede ondersteunen doen we niet alleen via inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen, maar ook door hen kansen te bieden om mee te doen aan de maatschappij en door hen te stimuleren daarvoor zelf in actie te komen.


Dit doen we o.a. binnen het project Kansen voor alle kinderen, dat gefinancierd wordt door het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO. Dit programma geeft de mogelijkheid om de bestaande lokale en regionale armoedeaanpak te versterken en om de doelgroep zelf te betrekken bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten en initiatieven.
Fonds NutsOhraMeer lezen over FNO en het programma Gezonde Toekomst Dichterbij: www.fondsnutsohra.nl