Gezond leven in Vaals - Een wijkgerichte aanpak

Gezond of ongezond zijn wordt niet alleen bepaald door het gedrag van mensen zelf, maar ook door hun leefomgeving, (zorg)voorzieningen in de buurt, opleiding, inkomen enz.
Daarom is het noodzakelijk om de gezondheid te verbeteren vanuit verschillende invalshoeken en door verschillende partijen. Denk aan gezondheidsprofessionals, maar net zo goed aan woningcorporaties, zorgcentra, politie, (basis)scholen, peuterspeelzalen, welzijnsinstellingen, culturele organisaties, sport- en andere verenigingen en niet te vergeten inwoners zelf. Vanuit gemeentelijk beleid kan gezondheid vanuit veel beleidsterreinen worden opgepakt, zoals Wmo-beleid, armoedebeleid, onderwijsbeleid, sportbeleid, beleid m.b.t. openbare ruimte, vrijwilligersbeleid of subsidiebeleid.
De wijkgerichte aanpak is een brede en integrale aanpak om aan gezondheid te werken. In Vaals doen we dit sinds 2012 onder de noemer ‘Gezond leven in Vaals – verbinden van de schakels’.
(On)gezond zijn of worden is bijna altijd een gevolg van meer dan één oorzaak. Daarom vraagt een verbetering van de gezondheid ook om meer dan één focus.
Kijk op gezondheid


Gezonde inwoners:

Inwoners kunnen zelf actief bijdragen aan hun gezondheid. Door bv. een gezonde leefstijl, maar ook door informatie te vragen over gezondheid of door mee te denken over hoe je gezondheid kunt bevorderen.

Gezonde leefomgeving:

De leefomgeving is van invloed op gezondheid. Bv. door sport- en speelvoorzieningen of wandel- en fietspaden in de buurt, groen in de openbare ruimte tot het voorkomen van schimmel in woningen.

Gezonde zorg:

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het, vooral preventieve, zorgaanbod is van invloed op gezondheid. Goede samenwerking tussen welzijn, preventie en de eerstelijnszorg (huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, wijkverpleegkundigen enz.) is een voorwaarde.

Gezond meedoen:

Bv. Het hebben van onderwijsdiploma’s en het hebben van (vrijwilligers)werk vergroten de mate van meedoen in de maatschappij en daarmee ook de gezondheid.

Gezonde startpositie:
De sociaaleconomische positie (de positie die iemand inneemt op de maatschappelijke ladder) is moeilijk te beïnvloeden door alleen gezondheidsbeleid. Een achterstand in opleiding, laag inkomen of laaggeschoold werk verandert hierdoor niet of nauwelijks. Het is belangrijk om een gezonde startpositie voor iedereen mee te nemen bij het ontwikkelen van gezondheidsbeleid, in samenhang met bv. onderwijsbeleid, armoedebeleid, jeugdbeleid.